Hiện nay có hàng loạt các bệnh viện công lập hay phòng khám tư nhân...